Privacybeleid Athena Law & Strategy

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij hechten veel belang aan de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de verzameling en verwerking van uw gegevens. Wij willen u met deze verklaring informeren over de wijze waarop wij deze verzameling en verwerking organiseren. Dit privacybeleid heeft betrekking op alle activiteiten die wij uitvoeren.

De verwerkingsverantwoordelijke is BVBA Athena Strategy, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Lesbroussartstraat 45 en ingeschreven in de KBO onder nummer RPR Brussel 721.480.951.

Wij verzamelen en verwerken de gegevens die nodig en/of nuttig zijn voor de correcte uitvoering van onze diensten. Deze diensten hebben in het bijzonder betrekking op advocatuur. Afhankelijk van uw activiteiten en uw relatie met ons, gaat het onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, BTW- en KBO-nummer, gegevens van de natuurlijke personen die de rechtspersoon vertegenwoordigen, en alle gegevens die nodig of nuttig zijn om onze diensten aan u te kunnen verstrekken. Dergelijke gegevens worden in de regel pas verwerkt wanneer deze door u ter beschikking worden gesteld. Bepaalde gegevens worden evenwel direct verzameld wanneer u onze website bezoekt, zoals het type browser dat u gebruikt en het IP adres.

Deze gegevens worden in het bijzonder gebruikt voor de uitvoering van onze diensten en de overeenkomsten die met u worden gesloten. Zij kunnen uitsluitend worden gebruikt voor promotionele doeleinden buiten de overeenkomsten indien deze marketing gericht is aan u. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

U bent niet verplicht om uw gegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking.

Bij de verzameling en verwerking van uw gegevens respecteren wij uiteraard de Belgische regelgeving ter zake evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), sinds haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

Uw gegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode die nodig en/of nuttig is voor de uitoefening van onze diensten. Uw gegevens zullen in elk geval na een termijn van 10 jaar na de beëindiging van de overeenkomst of samenwerking uit onze database worden verwijderd, tenzij er een specifieke wettelijk verplichting zou bestaan om deze bij te houden.

Wij houden er tevens aan u in te lichten dat u overeenkomstig de regelgeving inzake privacy onder meer over de volgende rechten beschikt: recht op toegang en inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing of -beperking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht van bezwaar, recht van intrekking van de toestemming.
U kan deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Wij helpen u daarbij graag verder. De contactpersoon daarvoor is mr. Simon Deryckere, +32 56 60 88 18 en S.Deryckere@athenalaw.be

Wij streven er daarbij steeds naar u zeer correct bij te staan. Mocht u niettemin van oordeel zijn dat uw rechten niet correct worden nageleefd en u binnen onze organisatie niet de door u gewenste bijstand ontvangt, heeft u wettelijk de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel. 02/ 274 48 00, fax. 02/ 274 48 35 en e-mail: contact@apd-gba.be

Wij garanderen dat uw gegevens onder geen beding worden verkocht aan derden. Voor de correcte uitvoering van onze diensten is het evenwel noodzakelijk dat bepaalde gegevens worden ingezien door derden, zoals een technische raadsman. Wij zien er daarbij op toe dat uw rechten worden gevrijwaard overeenkomstig het bovenstaande. 

Wij maken gebruik van software en een service provider. Dit houdt in dat het mogelijk is dat gegevens verwerkt worden buiten de Europese Economische Ruimte. Er zullen evenwel alleen gegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

In geen geval kan BVBA Athena Strategy aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik van gegevens door een derde.

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden, onder meer ingevolge technologische innovaties of nieuwe wettelijke of contractuele verbintenissen. Dergelijke wijzigingen zullen in voorkomend geval bekend gemaakt worden op onze website. 

Wij hopen u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. Mocht u hierbij evenwel nog vragen hebben of verdere toelichting wensen, kan u ons uiteraard steeds contacteren via mr. Simon Deryckere, +32 56/60 88 18 of S.Deryckere@athenalaw.be