W.V.V. Aansprakelijkheid van bestuurders: beperkt of verstrengd?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.) treedt volop in werking, met de sleuteldata van 1 mei 2019 en 1 januari 2020. Bij de aankondiging van het W.V.V. werd ruime aandacht besteed aan de beperking van de aansprakelijkheid van de bestuurders van een vennootschap. 

Er kwam een plafond op het bedrag waarvoor bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld, afhankelijk van het balanstotaal en de omzet van de betreffende onderneming.

Deze cap geldt ten andere voor alle bestuurders samen en voor elk geheel van feiten samen. 

Van bij aanvang was voorzien dat deze beperking niet geldt voor fouten die opzettelijk worden begaan en voor een aantal specifieke wettelijke gevallen. 

Last minute werd evenwel een wijziging aangebracht aan het wetsontwerp waardoor deze beperking enkel zal gelden voor de occasionele, lichte fout. Dit holt het systeem evenwel volledig uit. De ervaring leert immers dat bestuurders in principe hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

Minder bekend is dat het W.V.V op talloze plaatsen voorziet in een verscherping van de aansprakelijkheid van bestuurders. Bijzondere aandacht is geboden bij onder meer:

  • De uitbereiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid naar beslissingen en nalatigheden van een collegiaal bestuursorgaan;
  • De complexer geworden alarmbelprocedure in de BV en de aansprakelijkheid van de bestuurders bij tekortkomingen bij de liquiditeitstest;
  • De verscherpte regels inzake belangenconflicten;
  • De bijzondere aansprakelijkheden inzake faillissement werden verhuisd van het W.Venn. naar het insolventierecht. Door een aanpassing van de vergoeding beoogt de wetgever curatoren een incentive te geven om dergelijke aansprakelijkheidsvorderingen vaker daadwerkelijk in te stellen dan vandaag het geval is;
  • De invoering van de nieuwe aansprakelijkheidsvordering op basis van wrongful trading.

Het W.V.V. biedt onbetwistbaar meer flexibiliteit binnen de vennootschap. Er zitten evenwel addertjes onder het gras als het gaat om de aansprakelijkheid van de bestuurders, zowel in het W.V.V. als in het insolventierecht dat daarbij aansluit.